Hero image
Liksom hos de flesta andra kulturer finns det flera skillnader även inom den samiska kulturen. Foto William Stenvall Zetterström

Ett urfolk i Europa

Som ett av världens alla urfolk, men det enda urfolket i Europa, skiljer vi oss från det övriga samhället genom vår kultur, vårt levnadsskick och språk

Saemieh, samer, är ett gränslöst folk. Samer bebodde området långt innan dagens gränser blev dragna, och har bedrivit näringar och verksamheter tvärs över riksgränserna långt in i modern tid. Samerna har alltid klarat av att vara ett eget folk och samtidigt vara grannar med andra folkslag.

Utifrån dagens gränsindelning sträcker sig Saepmie, samernas land, över fyra nationers områden, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Samer kan därmed ha olika medborgarskap, norskt, svenskt, finskt eller ryskt, beroende på i vilket land de bor. Samhörigheten samer emellan är stor, och ofta finns det nära familje- och vänskapsrelationer tvärs över nationsgränserna.

Olikheter inom den samiska kulturen

Liksom hos de flesta andra kulturer finns det flera skillnader även inom den samiska kulturen. Olika samiska språk och dialekter är exempel på detta, liksom olika levnadssätt och näringar. Traditionellt har vi huvudsakligen levt av vad marken kunnat erbjuda, precis som alla andra folk. Några näringar har vi haft gemensamma med grannfolken, medan andra har varit typiskt samiska, som renskötseln. Ofta förknippas samer fortfarande med renskötsel, trots att de flesta samer idag lever av helt andra yrken. Även längre tillbaka bedrev många samer andra verksamheter vid sidan av renskötseln, medan andra hittade helt andra försörjningsmöjligheter.

Flera olika benämningar har använts genom tiderna för att beskriva samer. Benämningen same är samernas eget namn på sitt folk, och det som de flesta samer önskar bli kallade för.

Baalka har utvecklats inom Interregprojektet Beavnardahke, ett projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektets finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer