Hero image
Vaegkie er et sørsamisk kulturmiljø. Her finnes det tradisjonelle samiske bygninger som torvgammer og stabbur, og en «storgamme» for større selskap. Foto Elin Kristina Jåma

Vaegkie – et sørsamisk besøksanlegg

Vaegkie er et sørsamisk besøksanlegg som eies og drives av Tjåehkeren sïjte. Vaegkie ligger i Raarvihken tjïelte, Røyrvik kommune, ca. 5 km fra Røyrvik sentrum.

På Vaegkie er det en storgamme med kjøkken, et sanitærbygg, utescene, to tradisjonelle sørsamiske torvgammer og to laftede stabbur. Gammene gir en fin ramme til formidling hvor man kan samles rundt bålet til historiefortelling. I tillegg er det også en liten kultursti som benyttes i forbindelse med formidling av den sørsamiske kulturen og reindrifta i området.

Vaegkie er sørsamisk og betyr lavtliggende slette (av myrland eller fast grunn) med litt gress. Det beskriver landskapet ved anlegget som ligger ved Sjuevnjiesvaegkie, Storfloen.

Tjåehkeren sïjte er et reinbeitedistrikt som består av 3 driftsgrupper som driver adskilt hele året. Sïjte er sørsamisk og det kan oversettes til reinbeitedistrikt, det vil si en samling av reinere som driver med rein sammen. To av gruppene  i Tjåehkeren sïjte har sommerbeiteområder i Børgefjellområdet, i nærheten av Vaegkie, vinterbeiteområdene er lenger sør og strekker seg i området fra Snåsavatnet til Namsos. Beiteområdene for Tjåehkeren sïjte omfatter flere kommuner i Namdalen.

Like øst for Vaegkie har Tjåehkeren sïjte et gjerdeanlegg. Det vil si at det er gjerder der reinflokken samles, det er et større gjerde dit reinen føres inn. Derifra kan mindre flokker samles, for blant annet merking og skilling. Reinen kjenner ikke til de grensene vi mennesker har laget, så det hender at rein fra ulike sïjth har kommet sammen. Her kan reineierne skille ut sine reinsdyr fra flokken og ta dem med til sin sïjte igjen. Det benyttes spesielt på høst og tidligvinter ved slakting av rein og i forbindelse med skilling og flytting av reinflokken før den skal videre til vinterbeitene. Flyttinga av reinen til vinterbeite skjer her ved at reinsdyra fraktes med lastebiler, dette fordi at de tradisjonelle flyttveiene ikke lengre er mulig å benytte på høsten, blant annet usikre iser på regulerte vanndrag. På våren går reinsdyra selv og reineierne flytter med flokken, det bruker å ta cirka en uke.

Vaegkie er et sørsamisk kulturmiljøder.
Vaegkie er et sørsamisk kulturmiljøer der det formidles sørsamisk kultur og tradisjoner.

Baalka er utviklet gjennom Interregprosjektet Beavnardahke, et prosjekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund og Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Prosjektet er finansiert av Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen i Jämtlands län, Kulturrådet og Trøndelag Fylkeskommune.

 

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer