Hero image
Kallkällor är generellt sett säkrare att dricka ur än exempelvis bäckar. Foto Elin Kristina Jåma

Kallkälla, kallkällor, gaaltije, gaaltijh

Tjaetsie, vatten, spelar en central roll i människors och djurs liv. Bra vatten har alltid uppskattats av oss samer. I vissa fall syns det tydligt när man kommer till gamla övergivna boplatser att den kallkälla som finns där helt klart avgjort valet av boplats.

Den som läser terrängen bra kan också ana var kallkällorna finns. När vattnet tränger ner genom marken söker det sig mot allt lägre punkter. Till slut träffar det på ett marklager, berg, skiffer eller lera som inte släpper igenom det längre. Då följer vattnet det till ständigt lägre punkter. Därför kommer vatten ofta fram vid foten av höjder, fjäll eller backsluttningar. På vissa platser kommer vattnet upp mot markytan under kraftigt tryck.

En kallkälla som kommer upp ur en myr, aajege, är ofta grunden till hela myrens existens. Vattnets transport genom olika sand- och gruslager innan det kommer till källan gör att det blir filtrerat och renat från slam och organiskt material. Kallkällor är därför generellt sett säkrare att dricka ur än exempelvis bäckar, även om de också ofta kan ha mycket bra vatten. I vissa kallkällor har vattnet betraktats som heligt och till många av dem har man framfört offer av olika slag.

Baalka har utvecklats inom Interregprojekten Beavnardahke och Sámis on the Coast – Beavnardahke II, två projekt av Gaaltije – sydsamiskt kulturcenter i Östersund och Saemien Sijte – sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa. Projektens finansiärer är Interreg Nord, Saemiedigkie, Länsstyrelsen Västernorrland, Länsstyrelsen Jämtlands län, Kulturrådet och Trøndelag Fylkeskommune.

  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
  • Logotype in footer
Logotype in footer
Logotype in footer